Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Contacte Catalana de Perforacions

AVÍS LEGAL

Per tal de donar compliment a l´article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: CATALANA DE PERFORACIONS, S.A.
Domicili Social: Pol. Ind. Santa Anna I · Ctra. BV-4511 km 4.2, 08251, Santpedor, Barcelona
NIF: A08875833
Telèfon: +34 938 36 60 11
E-Mail: perforacions@catalanadeperforacions.com
Web: www.catalanadeperforacions.com
Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 5630, llibre 4930, fulio 97, full 65025, inscripció 1ª

1.- OBJECTE

CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. (Des d´ara també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l´ús del lloc web www.catalanadeperforacions.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d´ús del lloc web.

A través del web, CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. facilita als usuaris l´accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d´usuari (en endavant l´usuari), i implica l´acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualssevol altres disposicions legals que fossin d´aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web perquè aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d´informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l´obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació al lloc web del prestador.

2.- CONDICIONS D´ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l´accés i ús del web.
La prestació dels serveis per part de CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. té caràcter gratuït per a tots els usuaris.
2.2. Registre d´Usuari.
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.
2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l´Usuari ha de ser veraç. En aquests efectes, l´Usuari garanteix l´autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l´Usuari mantenir tota la informació facilitada a CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l´Usuari serà l´únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.
2.4. Menors d´edat.
Per a l´ús dels serveis, els menors d´edat han d´obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s´hauran d´establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d´especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.
2.5. Obligació de fer un ús correcte del web.
L´Usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. En aquest efecte, l´Usuari s´abstindrà d´utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d´equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l´Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l´ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) sigui contrari al dret a l´honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s´eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l´any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l´accés a la pàgina web.

CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l´existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l´ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d´ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l´ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d´informació que el servidor envia a l´ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l´única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l´usuari. En cap cas s´utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d´afiliats i / o de terceres webs.

Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d´informar o fer referència a productes i / o serveis de tercers. Atès que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l´experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l´ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l´anunciant, i no serà responsable encara que aquests anuncis puguin ser indexats per altres cercadors aliens a aquest web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l´art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l´ordre públic. En cas que l´usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d´aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l´administrador del lloc web.

Tanmateix, CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. l´informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l´usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el link proporcionat per aquest web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l´usuari i l´anunciant i / o tercera persona i CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. no tindrà cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i / o relacions contractuals o extracontractuals dutes a terme entre l´usuari i els anunciants o tercers contactades a través d´aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu: la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari , disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l´autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l´autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l´autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l´existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d´observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic dalt ressenyat.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d´aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d´altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com "incapaços legalment", sempre necessitarem del consentiment patern o del tutor/a o representant legal.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions per que el prestador pot modificar qualsevol tipus d´informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l´obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. (també el prestador)
NIF: A08875833
Adreça postal: Pol. Ind. Santa Anna I · Ctra. BV-4511 km 4.2, 08251, Santpedor, Barcelona
Correu electrònic: perforacions@catalanadeperforacions.com

CATALANA DE PERFORACIONS, S.A., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d´abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s´utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l´apartat corresponent de la web:

- Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
- Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
- Xarxes socials: en l´apartat corresponent s´especifica l´ús de les xarxes socials.

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de CATALANA DE PERFORACIONS, S.A.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l´assumpte "Baixa" a l´email ressenyat.

D´acord amb la LSSICE, CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l´Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l´usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la casella de verificació.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d´aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l´existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

L´oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d´aquest consentiment condicioni l´execució del contracte de subscripció.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d´una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d´algun delicte per part de l´usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni a través d´aquest lloc web serà allotjada en els servidors de CATALANA DE PERFORACIONS, S.A., contractats a l´empresa que presta el servei d´allotjament d ela web. El tractament de les dades de l´entitat es troba regulat mitjançant un contracte d´encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l´exercici dels següents drets davant CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. presentant un escrit a l´adreça postal de l´encapçalament o enviant un correu electrònic a perforacions@catalanadeperforacions.com, indicant com Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS" i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:
Dret d´accés: permet a l´interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
Dret d´oposició: dret de l´interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l´interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades(inclosa l´elaboració de perfils): dret a no ser objecte d´una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l´autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d´acord l´estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d´integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
IDIOMA
L´idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.
XARXES SOCIALS
L´informem que CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d´ús, polítiques de privacitat i normatives d´accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l´usuari. CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. tractarà les seves dades amb les finalitats d´administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d´activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. consideri inapropiats.
- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l´ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.
CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. en els termes que estableix aquesta Política per a l´exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.
LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.


POLÍTICA DE COOKIES

INTRODUCCIÓ

La web de CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. utilitza cookies pròpies i de tercers. Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d´un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l´usuari. Les cookies s´associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer les seves dades personals.

L´usuari pot, en tot moment, acceptar o refusar les cookies instal·lades que no siguin estrictament necessàries pel correcte funcionament de la web i l´accés a l´Usuari als seus serveis, a través del panell d´ajust de cookies proporcionat a través de la nostra web. Així mateix, podrà configurar el seu navegador en tot moment sense que això perjudiqui la possibilitat de l´Usuari d’accedir als continguts. Tot i això, l´informem de que el fet de refusar les cookies pot disminuir el bon funcionament de la web.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l´usuari són les cookies d´analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demandats per l´usuari.

TIPUS DE COOKIES

a) Segons l´entitat que les gestioni, hi ha cookies pròpies (aquelles que s´envien a l´equip terminal de l´usuari des d´un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei Sol·licitat per l´usuari) i de tercers (les que es envien a l´equip terminal de l´usuari des d´un equip o domini que no és gestionat per l´editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies).

b) Segons el temps que romanen actives, hi ha les de sessió (dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l´usuari accedeix a una pàgina web) i les persistents (en què les dades s´emmagatzemen en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookies. Pot anar d´uns minuts a diversos anys).

c) Segons la finalitat per a la qual tracten la informació que recopilsen, poden ser:
- Cookies tècniques (necessàries per a l´ús del web i la prestació del servei contractat),
- Cookies de personalització (Que permeten a l´usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com ara l´idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.)
- Cookies d´anàlisi (recullen informació l´ús que es realitza del web),
- Cookies publicitàries (recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris),
- Cookies d´afiliats (permeten fer un seguiment de les visites procedents d´altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d´afiliació).

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER AQUEST LLOC WEB


>> Gestionar les preferències de cookies

Nom Finalitat Caducitat Tipus Proveïdor
PHPSESSID Cookie tècnica que conté l´identificador de la sessió< Al finalitzar la sessió Tècnica www.catalanadeperforacions.com
CONSENT Utilitzada per detectar si el visitant ha acceptat la categoria de màrqueting al bàner de cookies. Aquesta galeta és necessària perquè la web compleixi el RGPD. 2 anys Tècnica www.youtube.com
cookie_consent_level Utilitzada per detectar i emmagatzemar en nivell d´acceptació de cookies. Al finalitzar la sessió Tècnica www.catalanadeperforacions.com
cookie_consent_user_accepted Utilitzada per emmagatzemar el consentiment de cookies per part de l´usuari. Al finalitzar la sessió Tècnica www.catalanadeperforacions.com
cookie_consent_user_consent_token Utilitzada per emmagatzemar la identificació anònima de sessió d´usuari en l´acceptació de les cookies. Al finalitzar la sessió Tècnica www.catalanadeperforacions.com
_ga, _gid, _ga-gtag S´utilitzen per distingir els usuaris i per limitar el percentatge de sol·licituds 2 anys(_ga), _gid(_1 dia), 1 minut (_gat) Analítica de Tercers sense poder d´identificació Google


 

Mentre navega per la nostra web, poden emmagatzemar-se en el seu navegador les cookies de les nostres xarxes socials. A continuació, us expliquem els enllaços sobre les cookies de les xarxes socials que utilitzem en aquesta web:

• Cookies de Youtube, veure més informació a la seva política de cookies

REVOCACIÓ

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles que la instal·lació admet i les que no, seguint un dels següents procediments, que depèn del navegador que utilitzi:

Google Chrome (Al Menú Eines):
Configuració> Mostra opcions avançades> Privadesa (Configuració de contingut)> Cookies:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Microsoft Internet Explorer(Al Menú Eines):
Opcions d´Internet> Privadesa> Avançada:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
Opcions> Privadesa > Cookies:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Safari, iPad i iPhone:
Preferències> Privadesa
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Opera:
Configuració> Opcions> Avançat > Cookies
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s´ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com ara Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment al menú de "Opcions" a la secció de "Privadesa". (Si us plau, consulteu l´ajuda del seu navegador per a més informació).

DESACTIVACIÓ/ACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE COOKIES

Per restringir o bloquejar les galetes, es fa a través de la configuració del navegador.

Si no desitja que els llocs web posin cap galeta al seu equip, pot adaptar la configuració del navegador de manera que se li notifiqui abans que es col·loqui cap galeta. De la mateixa manera, pot adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les galetes, o únicament les galetes de tercers. També pot eliminar qualsevol de les galetes que ja es trobin en l´equip. Recordeu que s´haurà d´daptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.

Recordeu que si no desitja rebre cookies, ja no podrem garantir que el nostre lloc web funcioni com cal. Potser algunes funcions del lloc es perdin i és possible que ja no pugui veure certs llocs web. A més, rebutjar les galetes no vol dir que ja no vagi a veure anuncis publicitaris. Simplement els anuncis no s´ajustaran als seus interessos i es repetiran amb més freqüència.

Cada navegador té un mètode diferent per adaptar la configuració. Si cal, consulteu la funció d´ajuda del navegador per establir la configuració correcta.

Per desactivar les galetes al telèfon mòbil, consulteu el manual del dispositiu per obtenir més informació.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies a Internet, http://www.aboutcookies.org/.

Tenint en compte la forma en què funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les galetes que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc web. Això s´aplica especialment a casos en què la nostra pàgina web conté el que es denominen elements integrats: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s´emmagatzemen en una altra part, però es mostren al nostre lloc web oa través del mateix.

Per tant, en cas que es trobi amb aquest tipus de galetes en aquest lloc web i no estiguin enumerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comuniqui. O bé poseu-vos en contacte directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la galeta, i com ha garantit la seva privacitat.

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS (ART. 13 RGPD)


Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. és el responsable del tractament de les dades personals que vostè ens proporciona, situat en Pol. Ind. Santa Anna I · Ctra. BV-4511 km 4.2, 08251, Santpedor, Barcelona i amb CIF A08875833, Telèfon 938 36 60 11 i mail de contacte perforacions@catalanadeperforacions.com.

Per a què utilitzem les seves dades personals?

La informació recopilada a través de les cookies pròpies (cookies de sessió i d´entrada d´usuari) es solen utilitzar per a rastrejar les accions de l´usuari en emplenar els formularis en línia en diverses pàgines, o com a cistella de la compra per a fer el seguiment dels articles que l´usuari ha seleccionat en prémer un botó, o per a personalitzar la interface de l´usuari al visitar la pàgina web.

La informació recopilada a través de les cookies de tercers és la següent:
- A través de les cookies analítiques s´analitzen els seus hàbits de navegació per a millorar els serveis prestats;
- A través de les cookies de comportament es recull informació sobre les preferències de l´usuari per a gestionar els espais publicitaris de la forma més eficaç possible; i
- A través de les cookies publicitàries es mesura el rendiment dels anuncis i es proporcionen recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques.

Per a veure exactament l´ús de les cookies vegeu el quadre sobre l´ús de les cookies en el present document.

Quina és la base legal per al tractament de les seves dades personals?

La legitimació per al tractament de les seves dades personals ve donada pel seu consentiment, atorgat en el moment de posar-se en contacte amb nosaltres, per a la utilització de cookies analítiques, de comportament i publicitàries; per a les cookies de sessió o personalització, la legitimació per al tractament ve donada per l´interès legítim del prestador (responsable del tractament).

A qui comuniquem les seves dades?

No se cediran ni comunicaran dades a tercers, excepte per obligació legal o als tercers indicats en el cas d´ús de cookies gestionades per aquests.

Quin és el termini de conservació de les seves dades?

El termini de conservació de les dades recollides és l´indicat en el quadre sobre l´ús de les cookies en el present document.

Quins són els seus drets?

Els drets que emparen a l´usuari són els d´accés, rectificació, supressió, portabilitat d´aquests, retirada del consentiment (sense que això afecti la licitud del tractament atorgat prèviament a la seva retirada), oposició al tractament, limitació (en determinades circumstàncies) i a presentar una reclamació davant l´autoritat de control (l´Agència Espanyola de protecció de dades, www.aepd.es).