Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Aproximació marina. Connexions terra-mar.

GESTIÓ INTEGRAL DE L'AIGUA

Realitzar l'estudi geològic previ, captar l'aigua subterrània, potabilitzar-la per fer-la útil per al seu consum i distribuir-la per la xarxa perquè arribi al seu destí final.

Catalana de Perforacions és capaç d'oferir als clients un servei complet per cobrir les seves necessitats d'aigua, com ara l'abastament d'aigua potable, sistemes de reg, abastament industrial.... La possibilitat de contractar un servei 'claus en mà', els proporciona la comoditat d'agrupar les diferents fases del projecte i obra en una sola gestió.

A l'inici, els tècnics i hidrogeòlegs de l'empresa realitzen l'estudi d'investigació previ per determinar la localització òptima per a la captació de l'aigua subterrània i en fan el projecte constructiu. A continuació es construeix el pou segons les necessitats del projecte i s'instal·len els equips de bombament i de potabilització d'aigua adequats.

Així mateix, es monitoritzen les instal·lacions per automatitzar-ne el seu funcionament i paral·lelament es supervisen i controlen les xarxes d'aigua potable i/o residuals a través de sistemes de telecontrol.

projectes-EPC
projectes-EPC