Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Ground Reseach

1

GEORADAR

A les zones urbanes, hi ha una infraestructura molt complexa de serveis i evidentment altres estructures, com per exemple, muralles, vies, cimentacions... Totes les actuacions que es donen en el subsòl porten inherent un risc d'imprevistos i poden provocar, inintencionadament, una averia en algun servei. Moltes vegades, els plànols de què es disposen no són complerts, per tant, són d'utilitat limitada. La seguretat i la rendibilitat d'una obra està condicionada a una bona preparació del traçat planificat, localitzant prèviament obstacles (serveis/estructures...) per optimitzar al màxim les actuacions.

El GPR (Ground Penetrating Radar) és un mètode de prospecció geofísica basat en la emissió d'ones electromagnètiques al subsòl mitjançant una antena transmissora. És una tècnica d'investigació indirecte i no destructiva en la qual no és necessari realitzar excavacions o qualsevol altre tipus d'intervenció en el terreny. L'existència de canvis notables causen una reflexió d'una part dels impulsos que d'aquesta manera arriben al receptor de la superfície en funció de la variable de temps. Aquesta informació és captada i posteriorment processada amb ajut d'equips informàtics que permeten la gestió de la gran quantitat de dades obtingudes. Les principals avantatges d'aquest mètode són la rapidesa de presa de dades i l'alta resolució obtinguda així com la bona qualitat dels resultats obtinguts, en un subsòl superficial comprès entre 0 i 3m.

Ground Research

APLICACIONS

 • Localització d'objectes artificials y serveis (conduccions, cimentacions, galeries, restes arqueològiques, etc.)
 • Localització d'objectes naturals (blocs rocosos, plans de lliscament, etc.)
 • Localització del substrat rocós i determinar canvis laterals de fàcies.
 • Estratigraficació del terreny, tant d'origen natural com antròpica.
 • Hidrogeologia: detecció del nivell freàtic somer.
 • Cavitats i fractures en zones carstificades.
 • Alteracions en formigons i asfalts
 • Detecció de plomes contaminants.
 • Auscultació en túnels

TIPOLOGIA DE TREBALLS

Estudis per canalització en perforació

 • Detecció completa dels serveis i estructures al subsòl en el traçat de la perforació
 • Topografia detallada per a la localització i posicionament dels serveis
 • Disseny constructiu de la perforació
 • Elaboració de plànol, planta i perfil de la perforació.

Estudis per obra lineal

 • Localització i senyalització de serveis. Aplicacions per rases tant per la planificació de l'actuació com per la verificació prèvia a l'execució.
 • Detecció dels serveis, cartografiats en plànol.
Ground Research
Ground Research

2

TOPOGRAFIA

Es cartografien tots els elements que poden afectar al traç de les canalitzacions com canvis de nivell, límits geogràfics, carreteres, camins, nivells del riu, etc.

Prèviament a l'estudi geofísic, es procedeix a l'aixecament topogràfic de la zona per a una correcta situació dels perfils geoelèctrics realitzats.

 • Ground Research
 • Ground Research
 • Ground Research
 • Ground Research

3

TOMOGRAFIA ELÈCTRICA

La Tomografia Elèctrica, altrament anomenat imatges de resistivitat, té com a objectiu la caracterització dels materials del subsòl mitjançant la distribució espacial de les seves propietats elèctriques.

És un mètode de prospecció geofísica que consisteix en la injecció de pulsacions de corrent elèctrica contínua al terreny a través d'una sèrie d'elèctrodes. A partir del valor de corrent injectat i el voltatge mesurat s'obté la caracterització dels materials del subsòl. El mètode de la tomografia elèctrica és una evolució del sondeig elèctric vertical (SEV) on s'obtenen de manera informatitzada una sèrie de mesures de resistivitat aparent del subsòl combinant un número determinat d'elèctrodes. El resultat final serà una secció de resistivitats aparents anomenada 'pseudosecció geoelèctrica' a diferents nivells de profunditat. Aquestes dades són tractades posteriorment mitjançant algoritmes matemàtics d'inversió per a obtenir una imatge de Resistivitat-Profunditat 'real' que permet la seva interpretació tant vertical com horitzontalment.

APLICACIONS

 • Estudis geològics. Potències estratigràfiques, localització del basament rocós, continuïtats laterals, etc.
 • Investigacions geotècniques
 • Investigacions relacionades amb el camp de la construcció
 • Detecció de cavitats i zones de fractura
 • Hidrogeologia. Exploració d'aigües subterrànies
 • Estudis mediambientals. Cartografia de plomes contaminants
 • Imatges de tomografia de sondeig a sondeig i de sondeig a superfície
 • Investigacions destinades a perforacions horitzontals, tuneladores, etc.
 • Estudis arqueològics
 • Exploració en medis marins
 • Exploració de recursos miners
 • Ground Research
 • Ground Research
 • Ground Research
 • Ground Research

4

BATIMETRIA

A l'igual que en topografia terrestre, es prenen dades del relleu del fons marÍ, generant models tridimensionals, que permeten la presa de decisions en l'entorn aquàtic.

El sistema combinat, entre la sonda instal·lada a l'embarcació i el sistema doble de posicionament GPS diferencial (un col·locat a terra i l'altre en la pròpia embarcació), permet el registre en un ordinador de les coordenades XYZ. Posteriorment, el registre digital de punts es processa amb programes de modelització digital amb què es generen les corbes batimètriques equidistants i els perfils desitjats.

El resultat final serà un registre digital de punts amb les coordenades UTM i la cota batimètrica.

 • Ground Research
 • Ground Research
 • Ground Research

5

SONDEIG D'INVESTIGACIÓ

Per aconseguir un coneixement més profund del terreny, es planifiquen i s'executen campanyes de sondejos d'investigació geològica/geotècnica. Generalment el mètode més utilitzat en aquests casos és la perforació de sondejos amb la recuperació contínua de testimoni mitjançant sistema Wire-line.

Aquests testimonis són posteriorment interpretats pels geòlegs i analitzats en laboratori en el cas necessari.

 • Ground Research
 • Ground Research

6

RESISTIVITAT TÈRMICA DEL TERRENY

La mesura dels valors de resistivitat tèrmica del terreny són imprescindibles a l'hora de dissenyar intercanvis d'energia a través del subsòl.
La presa de dades, es pot realitzar tant in situ com al laboratori, essent recomanable el segon cas per poder preparar les corbes 'dry out' gràcies a les que es modelitza el terreny.

El test de Resposta Tèrmica (TRT) és un mètode senzill que proporciona el valor real de la conductivitat tèrmica de tota la perforació o més exactament de tot el material que envolta la perforació tenint en compte a més a més altres paràmetres que són summament importants com pugui ser la presència d'aigua subterrània o la pròpia conductivitat del material de farciment de les perforacions.

7

ESTUDIS HIDROGEOLÒGICS

Un estudi hidrogeològic és un anàlisi de les característiques hídriques del subsòl. Aquests estudis es realitzen a fi de conèixer:

 • Profunditat i variacions en el nivell freàtic
 • Modelització de mapes piezomètrics
 • Avaluació de la capacitat de càrrega dels aqüífers
 • Definició de les reserves hídriques d'un aqüífer.
 • Estudis d'explotació d'afloraments d'aigua.
 • Estudi d'aigües per ús termals o sanitari.
Ground Research
Ground Research
 • Ground Research