Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Neodren

Els tubs filtrants s'instal·len en diferents perforacions executades en un sol emplaçament de reduïdes dimensions, separat de la línia de costa la distància que especifiquen les disposicions administratives i urbanístiques, perforant el subsòl i endinsant-se al mar, fins a la formació geològica aqüífera prèviament seleccionada. Aquesta formació permeable per porositat i/o fracturació, assegura la recàrrega permanent de l'aqüífer marí i l'extracció continua de grans cabals d'aigua.

Neodren

1

AVANTATGES DEL SISTEMA NEODREN®

EFECTIVITAT

 • Obtenció d'aigua de qualitat que minimitza el procés potabilització
 • Nul·la erosió del dren per part de l'acció dinàmica marina, gràcies a la seva condició subterrània
 • Eliminació de la terbolesa pròpia o antròpica de l'aigua marina
 • Temperatura homogènia de l'aigua captada
 • Recàrrega permanent de l'aqüífer marí

ECOLÒGIQUES

 • No provoca falques d'intrusió marina al continent
 • Nul·la afectació física i biològica de la línia de la costa i de l'hàbitat marí
 • Eliminació d'excavacions de rases al fons marí
 • No afecta els aqüífers d'aigua dolça

RÀPIDA

 • Emplaçament superficial de l'equip de perforació sense necessitat de moviments de terres
 • Ubicació del punt de captació en un espai reduït
 • Dues àrees reduïdes de treball: una a terra i l'altra al mar
 • Sense voladures, construcció d'espigons o dragats del fons marí
Neodren
Neodren

2

AVANTATGES SOBRE LES CAPTACIONS AMB POUS VERTICALS I TOMA OBERTA

Captació en toma oberta

La toma oberta permet la captació d'aigua de mar mitjançant tubs immissaris de gran diàmetre i de gran longitud (varis quilòmetres), per arribar a la batimetria de 30 a 60 m, profunditat en la qual l'aigua gaudeix de condicions físico-químiques ideals pel seu tractament, quedant sempre exposada a una possible contaminació externa.

La presència de praderies de posidònia i altres biòtops protegits són un obstacle per la realització del treballs d'excavació i dragat del fons marí. Neodren®, i la tecnologia de la Perforació Horitzontal Dirigida són la solució per la captació i la instal·lació de l'immissari, requerit en el cas de fons marins amb orografies abruptes.

Neodren

Captació en aqüífers costaners

La pressió demogràfica i urbanística fa que els aqüífers d'aigua dolça situats a l'entorn de la costa, estiguin sotmesos a fortes extraccions mitjançant nombrosos pous verticals en procés de sobreexplotació, fet que provoca la intrusió d'aigua del mar i la seva salinització, amb el conseqüent fracàs del sistema de captació d'aigua potable.

Agreuja aquesta salinització generalitzada la captació d'aigua salada, destinada a plantes dessaladores mitjançant pous verticals a la línia de costa, que provoquen alteracions i desplaçaments de la fràgil superfície de contacte entre l'aigua dolça continental i l'aigua marina. Neodren® evita la captació i afecció d'aigua dolça, doncs els trams filtrants se situen en el subsòl marí, separats de la superfície interfase d'aigua dolça-salada.

Neodren

Captació en zona costanera
de baixa permeabilitat

La captació d'aigua salada en aqüífers de baixa permeabilitat (poc gruix de zona saturada), fa que la captació d'elevats cabals sigui impossible encara que es multipliquin el nombre de pous verticals.

Neodren®, instal·lat en el subsòl marí amb recàrrega constant d'aigua de mar, maximitza el rendiment en el cabal de l'aqüífer submergit.

Neodren

3

IMPACTE AMBIENTAL

 • Emplaçament de perforació reduït, comú a tots els drens
 • No afecta als aqüífers d'aigua dolça
 • Sense alteració de les zones de superfície
 • Sense molèsties als banyistes
 • Sense alteració de la línia de costa
 • Sense excavacions en el fons marí
 • Sense alteració de la vida subaquàtica
Neodren
Neodren