Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Neodren

1

ESTUDI DE VIABILITAT

Es realitza un estudi hidrogeològic de la zona, que inclou cartografia geològica continental i marina, batimetria i la realització de sondejos verticals de reconeixement amb extracció de mostra continua. Es realitza una perforació horitzontal dirigida experimental per confirmar les hipòtesis de treball i procedir als assajos d'aforament i anàlisis químic de l'aigua.
Un cop confirmada la viabilitat de captació, es projecta el nombre de drens horitzontals, disposats en forma de ventall o en paral·lel, que permetran l'extracció del cabal requerit.

2

PERFORACIÓ PILOT

Neodren® permet dirigir el capçal de perforació per realitzar drens de gran longitud dins de la capa aqüífera productiva. Mitjançant aquesta tecnologia es realitzen les perforacions des de terra i surten al mar sense afectar el tram intermedi. Per la localització del capçal de perforació, s'utilitzen sistemes de navegació magnètics (MGS) amb una precisió de localització centimètrica que permet la reconducció del sondeig per tal d'aconseguir uns resultats òptims.

Neodren

3

OPERACIÓ D'EIXAMPLAMENT

La perforació pilot prèvia s'eixampla i es va engrandint fins el mar per tal d'aconseguir el diàmetre desitjat per instal·lar el tub filtre. La finalitat d''eixamplar empenyent és la obtenció del detritus procedent del tram perforat, evitant d'aquesta manera l''afectació de les zones productives d'extracció d'aigua.
El fluid de perforació es reutilitza, optimitzant així el procediment.

Neodren

4

INSTAL·LACIÓ DEL TUB FILTRE

A la perforació s'introdueix un dren tubular de tipus foradat o microperforat en el tram productiu, d'acord amb les característiques del terreny. Aquest és transportat fins al mar per mitjà d'una embarcació, on es connectarà amb l'eixamplador d'empenta. Un cop realitzada la connexió, assemblatge retrocedirà cap a terra per tal de deixar el tub filtre degudament instal·lat.

Neodren

5

NETEJA I CIMENTACIÓ

S'efectua una neteja succionant els fluids de perforació i detritus existents, utilitzant dispersant. La neteja s'aconsegueix inserint dins del dren un calibre netejador a alta pressió (superior a 50bar). Es segella l'espai anul·lar de la zona prevista com a no productiva amb ciment sulforresistent, especialment els trams inicial i final, amb la finalitat d'impedir la captació en aquestes zones. D'aquesta manera es protegeix l'àrea filtrant de possibles intrusions no desitjades d'aigües dolces continentals procedents de la descàrrega costera, d'aigua marina immediata al tram final de sortida al fons marí.

6

AFORAMENT

Amb el Neodren® ja finalitzat, es procedeix a realitzar un aforament per determinar el rendiment i el cabal de la captació, així com per la presa de mostres d'aigua pel seu anàlisis.

Neodren

Neodren
Neodren
Neodren