Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Perforacions Horitzontals Dirigides

1

ESTUDI PREVI

El disseny del treball ha de ser precís per l'elecció de la màquina i útils adequats per cada obra. Així doncs, és necessari realitzar una topografia exacte de la zona de treball i una investigació geològica amb sondejos de recuperació de testimoni continuo per determinar el terreny a perforar.

D'altra banda, en la majoria d'obres, és imprescindible la investigació i detecció dels serveis existents en el subsòl (canonada d'aigua, telefònica, gas, electricitat, etc.) mitjançant l'equip de Georadar.

En el cas d'obres més específiques, com el creuament de grans rius, és necessari realitzar l'estudi de tomografia elèctrica, que determinarà l'extensió lateral i en profunditat de les diferents unitats geològiques i l'estudi de batimetria per conèixer el fons dels rius o marí.

Una vegada obtinguda tota aquesta informació, es procedeix a l'estudi de gabinet a fi de determinar la viabilitat tècnica i econòmica de l'obraPerforacions Horitzontals Dirigides

2

EMPLAÇAMENT D'EQUIPS I LOGÍSTICA

Abans d'iniciar els treballs de perforació, s'ha d'adequar la zona de treball, tant l'emplaçament inicial de la perforació, com la zona d'ocupació per la sortida, on es col·locarà el tub per a la seva soldadura i posterior manipulació per a la instal·lació.Perforacions Horitzontals Dirigides

3

PERFORACIÓ PILOT

Consisteix en perforar seguint el traçat dissenyat, connectant la cata d'entrada amb la cata de sortida de la perforació. Per a això s'utilitza un capçal direccionable que permet canvis d'orientació, juntament amb un varillatge especial que admet aquestes desviacions.

L'orientació del capçal està controlada en tot moment per sistemes de navegació adequats al tipus de treball.

Des de la cata inicial s'introdueix en el terreny el capçal direccionable que està unit a un varillatge per on s'injecten els llots, d'aquesta manera s'aconsegueix l'avançament de la perforació. Per obtenir més poder erosionador s'augmenta la velocitat de la injecció dels llots a pressió regulada i amb l'ajuda de la punta de perforació, s'encarreguen d'excavar el terreny i transportar el detritus perforat pel túnel fins al punt d'entrada.

En terrenys durs, s'utilitza un sistema de motor de llots (Mud-motor) que permet accionar un capçal de perforació que excava terrenys de gran dificultat. • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides

4

SISTEMES DE NAVEGACIÓ

La navegació permet conèixer exactament, i en cada instant, la localització de la punta de perforació, la seva inclinació i altres dades com són la temperatura, etc

 • Sistemes Via Ràdio : és un sistema inalàmbric molt utilitzat en el món de la perforació horitzontal dirigida, ja que permet localitzar el capçal fins a 15 m de profunditat que és llindar màxim per les ones emeses.
 • Sistema de Cable: Procés de navegació similar al sistema via ràdio, amb la diferència de que aquest cas el capçal va connectat per cable, el qual augmenta el rang de profunditat màxima de navegació fins a 42m.
 • Sistema MGS: En aquest cas, per la localització del capçal de perforació, és necessari l'estesa d'un anell exterior de forma rectangular en planta, per el qual es fa passar una corrent elèctrica que genera un cap magnètic. Aquest sistema per tant, permet determinar la localització del capçal de perforació, sense ser necessari que el navegador estigui situat en la vertical d'aquest capçal
 • Giroscopi

 

 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides

5

OPERACIÓ D'EIXAMPLAMENT

Es realitza a l'acabar la perforació pilot, habitualment en sentit invers, tirant de l'eixamplador. Un cop el capçal arriba al punt de sortida, s'instal·la l'eixamplador de manera que es va engrandint el diàmetre de la perforació. El procés pot constar de més d'una fase, per aconseguir en cada una d'elles un diàmetre de perforació major fins arribar al diàmetre necessari per instal·lar el tub.

És necessari estudiar detalladament la naturalesa del terreny, per escollir les eines adequades per l'execució dels treballs. Treballs amb terreny suau, es podran realitzar amb eixampladors del tipus fly cutter o barrils, mentre que en treballs de roca i roca dura, serà necessari l'ús d'eixampladors especials, amb proteccions addicionals de carbur de tungstè per garantir-ne el funcionament i diàmetres excavats.

Una vegada obert el diàmetre necessari, i abans de la instal·lació del tub, s'haurà de dur a terme una neteja del microtúnel i verificació del diàmetre eixamplat per garantir que no existeixen punts de subdiàmetre i per tant no hi haurà obstacles per a la posterior instal·lació de les canonades.Perforacions Horitzontals Dirigides

6

TRACTAMENT DEL LLOT DE PERFORACIÓ

Un cop el llot de perforació arriba a la cata (mescla formada pel propi fluid de perforació, bentonita i aigua, juntament amb els detritus del front perforat) s'ha de bombejar des de la cata d'entrada fins a l'equip de reciclatge per poder separar els dos components (fluids i detritus). En tot moment s'obtindran els fluids de perforació nets, que es reutilitzaran, i detritus que s'hauran de tractar com a residu de construcció (material resultant sec).

 • Tractament del detritus (sòlid) Una vegada passat per l'equip de reciclatge, es separen els detritus de la perforació, que són expulsats del sistema i dipositats en recipients per permetre la càrrega de camions / contenidors per transportar a deixalleria o revaloritzar a l'obra. Es tracta d'un material sòlid i que es pot transportar sense dificultat.
 • Tractament dels fluids de perforació (líquid) El tractament dels fluids de la perforació és lleugerament diferent. Les terres, el material sòlid una vegada dessecat, podrà ser transportat a deixalleria o revaloritzat a la mateixa obra, igual que el detritus. L'aigua obtinguda es podrà abocar directament al sistema de clavegueram o aprofitar-se per altres treballs en els que sigui necessària aigua neta.

 

 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides

7

SOLDADURA DEL TUB DE POLIETILÈ (PE)

La soldadura a tope és una tècnica que s'utilitza per unir tubs i accessoris de PE 80 o PE 100. S'aplica preferentment a canonades de polietilè d'alta i mitjana densitat (PEAD i PEMD, respectivament), de diàmetre major a 63mm. Es tracte d'un sistema molt habitual de soldadura de grans canalitzacions, consistint en escalfar els extrems dels tubs a unir amb una placa calefactora que està a una temperatura de 210±10 °C i aplicar a continuació una determinada pressió (valor normalitzat).

Les soldadures es realitzaran segons l'estàndar: DVS-2207-1. Una vegada soldats cadascun dels tubs, es procedirà per mitjà d'una eina especial, a treure les soldadures residuals de l'interior del tub (cordó de soldadura interior o rebava), abans de continuar amb el procés de soldadura.

El polietilè PE100 presenta unes característiques que el fan molt avantatjós respecte altres materials (acer, formigó, etc.):

 • Òptima flexibilitat.
 • Resistents a agents, atmosferes i terrenys agressius.
 • Pèrdua de càrrega gairebé nul·la
 • Inestabilitat a la congelació
 • Absència de sediments i incrustacions al seu interior.
 • Propietats mecàniques a la tracció
 • Baixa densitat
 • Excel·lent manipulació
 • Fàcil de soldar
 • No es deteriora

 

Perforacions Horitzontals Dirigides

8

INSTAL·LACIÓ DE LA CANONADA

La canonada soldada en tota la seva longitud, s'alinea i es fixa just darrera de l'eixamplador i introduint-se non-stop a l'interior de la perforació tirant d'ella suaument, ja que la suspensió composta per llots actua com a medi lliscant i redueix el fregament contra les parets del microtúnel.

Finalment, la canonada ja instal·lada continua lliure de tensions i sostinguda per una suspensió de llots.

 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
Perforacions Horitzontals Dirigides