Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Perforació vertical

1

ESTUDI PREVI DE CAMP I GABINET

Abans d'iniciar qualsevol tipus de perforació, és necessari un estudi previ de camp i de gabinet.

A l'oficina es realitza una recopilació de dades hidrogeològiques de la zona a investigar, tals com litologia, estratigrafia, topografia, nivells de la capa freàtica regional i local, inventari de pous existents, possibles singularitats químiques de les aigües subterrànies, tant naturals com produïdes per processos industrials, agrícoles, etc. El treball de camp consisteix un una visita a la zona d'estudi i realització, si s'escau, d'una cartografia geològica, valoració de les necessitats del client i inspecció de les instal·lacions existents,...

Amb totes aquestes dades, s'elabora un informe amb els perfils litològics teòrics i proposta d'actuació específica per a cada treball.Perforació Vertical

2

EMPLAÇAMENT

És necessari disposar de l'espai de treball lliure d'obstacles, així com assegurar que no hi ha serveis enterrats en el subsòl a perforar o altres elements que puguin interferir en la correcte execució de l'obra. La zona d'ocupació ha de disposar d'un correcte accés per la maquinària i materials. No obstant, dependrà de l'espai disponible i les necessitats concretes de cada obra.
En el cas d'emplaçaments en zones de dimensions molt reduïdes, amb limitacions d'alçades, com podria ser a l'interior d'un garatge, es compta amb un equip de perforació petit que permet, en funció del terreny, perforar fins a uns 100 m de fondària.Perforació Vertical

3

SONDEIG D'INVESTIGACIÓ / POU DE CAPTACIÓ

Les perforacions es realitzen seguint les indicacions que determina el geòleg, emprant el sistema de perforació més idoni, determinat en l'estudi hidrogeològic previ. Els treballs s'inicien normalment a un diàmetre petit d'investigació d'uns 220 mm. Durant l'execució de la perforació es recullen mostres de terreny i es prenen dades de les diferents entrades d'aigua, conductivitats i tots els paràmetres que es considerin necessaris per tal d'elaborar el columna litològica de la perforació i dissenyar l'esquema constructiu del pou. Les necessitats del client i les dades obtingudes durant la perforació d'investigació seran determinants per considerar la necessitat d'eixamplar la perforació a un diàmetre superior.Perforació Vertical

4

REVESTIMENT DEL POU

En funció dels resultats obtinguts en la fase d'investigació, es determinen les característiques constructives del pou: tipus de canonada de revestiment, trams ranurats, tipus de filtres, engravats, segellats' i es segueix amb la instal·lació de les canonades de revestiment.Perforació Vertical

5

NETEJA I DESENVOLUPAMENT

Un cop instal·lada la canonada de revestiment, es procedeix a la neteja i desenvolupament del pou amb aire comprimit. La durada i tipologia de la neteja estarà condicionada al tipus de terreny.Perforació Vertical

6

ASSAIG DE BOMBEIG

Per tal de determinar el cabal òptim d'explotació del pou i/o les característiques hidrològiques de l'aqüífer, s'aconsella la realització d'un assaig de bombeig amb control de cabal i del nivell d'aigua mitjançant una bomba submergible i sonda de nivell adequades a les característiques del pou.Perforació Vertical
Perforació Vertical
Perforació Vertical