Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Perforació vertical

SISTEMA DE ROTOPERCUSSIÓ

Es tracta d'un sistema de perforació que utilitza l'aire comprimit per accionar el martell o eina de perforació al mateix temps que crea una circulació i transport del detritus cap a l'exterior de la perforació. Simultàniament a la percussió s'imprimeix al barnillatge un moviment rotatiu mitjançant el capçal de la màquina de perforació.

Es disposa de maquinària capaç d'assolir profunditats de fins 800 m i diàmetres de fins 600 mm, i fins i tot de maquinària per a espais reduïts.

Aquest sistema és idoni per la perforació de terrenys consolidats com granits, calcàries, gresos,... essent una perforació molt ràpida.

Perforació Vertical

SISTEMA DE CAPÇAL DUAL

El sistema capçal dual es caracteritza per la perforació i revestiment simultani en terrenys no consolidats, d'elevada dificultat.
La màquina perforadora té dos capçals de rotació independents, un que acciona el barnillatge i eina de perforació i un altre que acciona la canonada de treball provisional. En cas de perforar terrenys sense cohesió (sorres i graves), l'avanç de la canonada es fa per davant del martell de perforació garantint estabilitat de les parets i mínima afecció del terreny. En cas de terrenys de bolos i/o roca, es pot aturar la rotació de la canonada i continuar amb el martell fins a la profunditat convenient.

Permet la perforació de tot tipus de terrenys, consolidats i no consolidats, en aquest últim cas, el fet de treballar amb canonada de treball provisional i simultani a la perforació, evita l'additiu de bentonites o llots tixotròpics, alterant d'aquesta manera el mínim les característiques dels materials perforats.

Es poden assolir diàmetres de fins a 600 mm, ideals per a captacions en aqüífers al·luvials.

SISTEMA DE ROTACIÓ AMB CIRCULACIÓ INVERSA

La perforació es realitza a rotació amb l'eina perforadora situada a l'extrem del varillatge i realitzant-se la circulació del fluid de perforació i recuperació del detritus per l'interior de les barres de perforació, fent que les parets del pou es mantinguin estables.

El fluid de la perforació pot ser aigua o bé bentonita, en funció de les característiques del terreny.

Aquest sistema és idoni per a perforacions en materials no consolidats, com argiles, sorres argiloses, margues i graves, entre d'altres.

Perforació Vertical